Etikettarkiv: citroen

Bilar – Cars

Nu när dammet håller på att lägga sig i SAAB-Spyker affären undrar jag ändå litet. GM som inte kan göra bilar, säljer ett bilmärke, som inte gått med vinst på 30 år, till en liten biltillverkare utan säljnätverk, för att den senare skall tillverka stora lyxbilar, baserade på 150 gammal teknik. Inte hyridbilar, inte elbilar, utan bensin-och dieseldrivna lyxbilar.

I USA och Frankrike har regeringarna stött konsumenterna och bilindustrin med bra inbyten (cash for clunkers) och tagit chansen att få en nyare bilflotta. I Frankrike krävde regeringen att biltillverkarna behöll största delen av tillverkningen i Frankrike. Något Carlos Gohsn på Renault har fått erfara. Han ville stänga och flytta flera fabriker, men fick på pälsen och företaget måste nu ha 60% av all tillverkning i Frankrike. En företagsekonomisk boja om något. Fast franska regeringen har i och för sig inte sagt hur länge man måste behålla tillverkningen i Frankrike.

Mest oroande i hela SAAB-affären är att de nya köparna inte talar om nybilstillverkning. I alla fall inte öppet, i stället skall man fortsätta att producera bilar som är byggda på GM-teknik. Man talar heller inte om utveckling av ny teknik – jag måste erkänna att jag har svårt att se hur stora lyxbilar är framtiden. Fast det är klart – undren med undren är att de händer.

Här i Frankrike är det inte heller mycket till ny teknik i bilbranchen. Man håller på att introducera etanolbilar och Renault har utvecklat elbilar i samarbete med Israel. Men än så länge är det inte direkt massproducering man talar om.

Det motoriserade hjulet, och så småningom den massproducerade bilen har gett oss en större frihet än någon annan mänsklig uppfinning. Flexibla persontransporter är helt klart en av de viktigaste frågornar vi står inför. Men ligger framtiden verkligen i en 150 år gammal uppfinning?

—-

Now, when the dust is settling in the SAAB-Spyker deal, I allow myself to wonder slightly. GM a car manufacturer that don’t know about cars, sells a car make, that never made any surplus, to a small car manufacturer, without vendor network, so the latter can manufacture luxury cars based on a 150 year old invention. And they will not manufacture hybrids, not electric cars, but gasoline and diesel luxury cars.

In USA and France the governments has supported the consumers and car industry with good deals when buying new cars (Cash for Clunkers) which has resulted in a newer car fleet. In France the government demanded that the manufactures would keep their factories in France. And they meant it. Something Carlos Gohsn learned the hard way when he tried to close a factory and move the manufacturing to a cheaper country. The government intervened and now 60% of their total production must remain in France. Talk about being financially hand cuffed…The French government hasn’t timed this measure though.

Most worrying in this story is that the new owners don’t really speak about manufacturing new cars, at least not in the open. Instead they are talking about continuing to produce GM developed cars – maybe it was needed for the deal to go through? Nor is there any talk about new technology – I must admit I find it difficult to see how large luxury cars are the future. But on the other hand – the wonder with wonders is that they happen.

In France the automotive sector doesn’t show much innovation either. They are introducing ethanol cars and Renault has developed cars in co-operation with an Israeli company. But this far we don’t speak mass production.

The motorised wheel, and in due time the mass produced car has provided us with more freedom than any other invention. Flexible transport of person is clearly one of the biggest issues we stand in front of. But does the future really lie in a 150 year old invention?