Nationalism

Nationalism – ett ord som i politiken oftast hörs enbart på yttersta högerkanten.

I november 2009 lanserade Eric Besson, på uppdrag av Nicolas Sarkozy, en nationell debatt om fransk nationalkänsla och vad det innebär att vara fransk och fransman. Delvis var det ett inslag i valrörelsen till lokalvalen som skall hållas under 2010 och i vilka högern, främst Front National, förväntas få höga siffror. Delvis var det nog ett sätt att försöka dämpa de allt mer högröstade anti-islamistiska stämningar som hörs i dagens Frankrike. Man såg också debatten som ett sätt att slå tillbaka mot en allt tilltagande sekterism. Det pågår en het debatt i Frankrike om rätten att bära burqa och niqhab. Men naturligtvis minns man även 2007 års upplopp, överfallet på Ilan Halimi.

Visionen är att skapa en ny nationell identitet baserad dagens värden. Dagens Frankrike är baserad på de Gaulles visioner om staten och nationen.

Debatten blev omgående debatterad den med, prominenta invandrare uttalade sig om hur illa till mods de kände sig – skulle de behöva flytta nu? Metadebattens vågor gick höga och många krävde att debatten skulle avblåsas. Men även om man ändrade litet på budskapet från regeringens sida, valde man att fortsätta på inslagen väg. Jag kan inte avgöra om det är bra eller dåligt, men faktum är att det verkar som om alla hämningar har släppt.

Innan jag fortsätter. Frankrike har ett ansträngt förhållande till invandring (vilket land har inte det idag?), mycket beroende på vad jag betraktar som nationell arrogans. Man måste vara fransk för att räknas. Jag, som är europeisk invandrare, märker av det. Jag är inte längre svensk, jag är franskyska av svenskt ursprung. Jag brukar påpeka att jag visst är svensk, jag bor förvisso i Frankrike, men jag har inte avsagt mig av mitt svenska medborgarskap, jag har svenskt pass och ID-kort – men nej, alla fransmän är övertygade om att man innerst inne alltid vill vara fransman.

Det är många som vill debattera. Debatten skall pågå i tre månader från november 2009 till januari 2010. Redan under november och december hann man hålla 227 lokala debatter, med i genomsnitt ett 100-tal deltagare varje gång. Man räknar med att det kommer att hållits 350 debatter när kampanjen över. Resultatet av debatten kommer att presenteras den 4 februari.

Och så kommer vi då till själva kanske kärnan i det hela – vilka bruna nyanser som visat sig. Besson försöker naturligtvis sopa problemen under mattan, men han verkar vara olustigt berörd han med. Besson är själv vad man kallar ”pied noire,” han är född i Algeriet med en fransk pappa och jordansk mamma. I en undersökning som har gjorts om inläggen på webbplatsen visade det sig att nästan en tredjedel av de 26 000 publicerade inläggen, handlade om immigration och islam, jag tycker det är en förärande hög siffra. Och en aning förbryllande, islam har varit Frankrikes andra största religion i 150 år, allt sedan man kolonialiserade norra Afrika, är det först nu man märker det? Lägg därtill alla inlägg som enbart handlar om immigration och integration. Det hela har blivt en slagpåse för yttersta högern och Front National triumferar.

Frankrike, nationen som hävdar att det är vaggan för mänskliga rättigheter, behöver det alls debattera nationalism, nationalstat och republik? Jag kan hålla med om att dessa frågor inte bör monopoliseras av partier, historiker eller intellektuella. Jag tror att det är bra att debattera vad vi menar med nation och nationalstat, även de nationella symbolerna bör debatteras. Nationalism kan vara polariserande och destruktiv, men jag tror inte att det är realistiskt att tänka sig ett samhälle utan nationalkänsla, och jag tror inte heller att detta är ett problem. Det behövs en utbredd känsla av att medborgarna har något gemensamt för att ett land ska hålla ihop och resultaten av demokratins maktkamp och konflikter respekteras.

Även om det ser dystert ut nu, hoppas jag på ett positivt resultat. Det är alltid lättare att slåss i öppet landskap än mot dolda fördomar som ingen vill eränna. Samtidigt undrar jag vad en liknande debatt i Sverige skulle leda till?

#####

 

Nationalism – in politics a word often only heard on the utmost right.

In November 2009, the minister Eric Besson launched, under the deputation of Nicolas Sarkzoy, a national debate on French nationalism and what it means to be French. It is a part of the election campaign, for the local elections 2010, with the hope to quench the Front National that has strong local support. Partly it is a way to dampen the more and more outspoken anti-Islam sentiments heard in today’s France. With the debate the instigators also saw a way to fight secterism. There is a strong debate in France weather women should be allowed to wear the burqa and the niqhab. But of course the 2007 riots and the assault of Ilan Halimi were fresh in the memories.

The vision is to create a new national identity based on today’s values. Today’s France is based on de Gaulle’s visions of the state and nation.

This is after all France, and the debate generated a meta-debate, prominent immigrants spoke about how bad they felt about the initiative – did they have to leave France now? The meta-debate was hard and many voices were heard to blow off the national debate totally. But even if the message from the government was tweaked, the national debate carried on. I can’t say if it is good or bad, but fact is that it seems to have opened a Pandora’s Box of bad sentiment.

Before I continue. France has a strained relationship to immigration (which country today hasn’t?), much is due to national arrogance. You have to be French to count. I, as European immigrant, notice it. I am no longer Swedish; I am French of Swedish origins. I normally stress that I am Swedish, yes I live and work in France, but I still carry a Swedish citizenship, passport and ID card. But no, all French are convinced that once you’ve seen the light you too deep inside wants to be French…

Many are called to participate in the debate. The debate will run for three months – November 2009 to January 2010. Results of the debate will be presented on February 4. During November and December there were 227 local debates held, with approximately 100 participants each.

And now are to what might be the centre of the issue – many brown nuances have shown their ugly faces. Besson is trying to minimise the problem, but he seems rather uneasy when doing so. He himself is what is called “pied noire” born in Algeria to a French father and Jordanian mother. In a survey of the answers on the website it was shown that of the 26 000 comments published by the moderator one third was about immigration and Islam – I think it is a terrifying high figure. Add those comments that only speak about immigration and integration. The whole thing has become a feast for the extreme right and Front National.

France, the cradle for human rights, does it at all need to debate nationalism, national state and republic? I agree that these questions should not be monopolised by parties, historians and intellectuals. I think it is a good thing to debate nation and national state; even the national symbols should be debated. Nationalism can be polarising and destructive, but I don’t think it is realistic with a society without national feelings, and I don’t think it is a problem. There is a need for a widespread sense that the citizens has something in common for a country to keep together so the results of democracy’s fights for power and conflicts can be respected.

Even if it doesn’t look good right now, I still have positive hopes. It is always easier to fight in the open than trying to battle hidden prejudice that no one wants to admit they exist. And I can’t help wonder what the outcome of a debate like this in Sweden would be.

Annonser

2 responses to “Nationalism

 1. Ordningsföljden kom fel i föregående Post.
  så här var det jag tänkte mig –

  Hur ser en sund Nationalism ut – dess grund-ide –
  http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=3500000000000012&conference=10500000000000129&posting=19500000005968729
  Och i Förlängningen –
  http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=3500000000000012&conference=10500000000000129&posting=19500000005973626

  Arne Strand.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s