Minareter, händer och varia – Minarets, hands and miscellaneous

Det var ett tag sedan…

Resultatet av folkomröstningen om minareter i Schweiz chockade Frankrike. Speciellt som man är mitt uppe i debatten om fransk identitet. Man inser att det skulle bli samma resultat i Frankrike om man fick för sig att göra samma folkomröstning här. Även om jag tycker det är ett mycket obehagligt resultat, är jag lika illa beörd av alla de som hävdar att resultatet inte går att genomföra och hänvisar till internationell folkrätt. Åter skall eliten slå folket för att folket inte tycker ”rätt.” Fast jag inser förstås att jag egentligen tycker det är bra att eliten ryter till i det här fallet. Men, hur skall någon internationell folkrätt kunna kontrollera att förbudet mot förbudet efterlevs? Det är bara för den lokala byggnadsnämnden att säga nej till byggandet av en minaret och ge diverse lokala argument för att det inte byggs.

Thierry Henrys hand fortsätter att spöka i media. Personligen är jag häpen över FIFAs beslut att inte införa målkameror eller extradomare under världskuppen. Nu talar FIFA om att Henry eventuellt skall få ett diciplinstraff, avstängning under en del av kuppen. Vad tjänar det till? Nu är Frankrike med och det enda vi nu kan hoppas på är att inte de och Algeriet hamnar i samma grupp. Om så händer kommer landet att skakas av en ny revolution.

Idag mottar Richard Goldstone det första Stockholm Human Rights Award ett initiativ av International Bar Association, the International Legal Assistance Consortium  och Swedish Bar Association. (Nej, jag kan inte de svenska motsvarigheterna.) Goldstone är en värdig förstavinnare. Hans insatser inom folkrätt är stora och har förändrat hur vi idag kan straffa krigsförbrytelse. Intressant är därför debattartikeln i dagens SvD http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_3883117.svd som använder priset som avstamp för att hävda att Goldstones rapport från det senaste (sista tror jag tyvärr inte på) Gazakriget skall ”erkännas.” Nu skall Goldstone i och för sig hedras för att han på eget initiativ utvidgade rapporten att även gälla Hamas, och inte enbart Israels eventuella, övertramp. Men jag tycker det är något 30-talsunket över debatten. Idag är nästan alla hus och lägenheter på den israeliska sidan av Gaza utrustade med skyddsrum. Något som i högsta grad bidrog till den låga dödssiffran på israelisk sida. Så länge ingen ställer sig frågan hur det kan påverka dig att växa upp under sådana förhållanden, har”världssamfundet” som så ofta inte mycket att komma med.

Fransk politik är som sig bör mycket fransk i sin framtoning. Men ändå så undrar jag över socialisterna oförmåga att verka i dagens värld. Enligt dem kan allt åtgärdas med nya bidrag – ofta oklart hur dessa skall finansieras – det senaste är att Martine Aubry vill ge alla fransmän skatteåterbäring. Det är momsen som varje år skall betalas tillbaka med €200 per hushåll. Hur mycket kostar inte de transaktionerna den franska staten? I Sverige räknar man med att det kostar SEK1 att transferera SEK1, utan att debattera bidragen – men kan man inte använda offentliga medel bättre än att betala transaktioner? Vore det inte bättre att helt enkelt sänka momsen så vi fick kvar samma summa i plånboken istället?

Men enkla lösningar går som alltid emot när man är politiker.

För övrigt tycker jag att HAX är klok: henrikalexandersson.blogspot.com

———-

It’s been a while…

The result of the Swiss “minaret referendum” chocked France. In particular since they are in the middle of debating French nationality and what this means. People realise that a referendum in France would have had the same result. I find the result highly unpleasant, but I’m just as uncomfortable by all those that claim that it is impossible to implement the result because of international human rights. Again the elite want to lecture the people because the latter doesn’t think “correct.” Although, I do realise that in this particular case I think it’s a deserved reaction. But how can anyone control that the ban of the ban is upheld? All the local politicians have to do is to turn down the building permission to construct a minaret.

Thierry Henry’s hand is still on the agenda. Personally I’m surprised by FIFA’s decision not to have cameras or extra judges during the world cup. Now FIFA is looking into the possibility to punish Henry by banning him from playing part of the cup. What does it matter? France is in. The only thing we can hope for now is that France and Algeria doesn’t end up in the same group. If so, we’ll have a new revolution on our hands.

Today Richard Goldstone receives the first Stockholm Human Rights Award, a joint initiative by the International Bar Association, the International Legal Assistance Consortium and the Swedish Bar Association. Goldstone is a worthy first laureate. His work within human rights has forever changed the way war criminals can be punished. Interesting is therefore the Op Ed in today’s SvD http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_3883117.svd (no translation) that uses the Prize as basis to claim that the EU and UN should endorse the Goldstone report from the latest (“last” I think is unfortunately Utopia) Gaza war. Goldstone is due recognition since he, on his own behalf, widened the report to also include Hamas in the investigation – not only Israel as originally stipulated. Despite it all I find there is something 30-ish “musty” over the debate… Today, almost all houses and apartments on the Israeli side of Gaza are equipped with safe room, facts that to a high degree resulted in the low number of Israeli casualties. But, as long as no one asks the question how you are affected by growing up under those conditions, the world community has, as so often, no arguments.

French politics are as they should, very French in its approach. But I wonder sometimes about the socialist’s incapacity to live in our century. According to them everything can be remedied by new contributions and subsidies. Martine Aubry’s latest is that every French household will get €200 equivalent of VAT return every year. How much do those transactions cost the state? I Sweden it is calculated that it cost SEK1 to transfer SEK1, without entering into the debate on contributions – but can’t public funds be used better than to pay transactions? Why not lower VAT so we had the same sum left in our purses without transactions?

But simple solutions are always abhorred by politicians.

In other respects I find HAX very wise: http://www.theembeddedcitizen.com/

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s